Nakládání s osobními údaji

Zásady ochrany osobních údajů a používání cookies (dále jen „Zásady“)

 

Děkujeme Vám za návštěvu našich webových stránek. Dodržování zákonných ustanovení, které se týkají ochrany osobních údajů, je pro nás zvlášť důležité. Cílem Zásad je informovat Vás o tom, jaké osobní údaje o Vás shromažďujeme a jakým způsobem je dále používáme, navštívíte-li naše webové stránky nebo využijete-li našich on-line služeb (E-shop).

 

Tato webová stránka a nabízené služby jsou provozovány společností Hospodářský dvůr POŘÍČÍ, s.r.o., se sídlem Služátky 25, 393 01 Pelhřimov, IČO: 039 97 553, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Český Budějovicích, oddíl C, vložka 23658 (dále jen „Správce“). 

 

Při zpracování Vašich osobních údajů vždy zajistíme, aby to bylo v souladu s relevantním právním základem, přičemž dodržujeme ustanovení nařízení EU č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen "GDPR") a dále příslušné vnitrostátní právní předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

 

Nemáme sice pověřence pro ochranu osobních údajů, nicméně můžete se na nás jako na správce kdykoliv obrátit na emailu: info@farma-porici.cz, či písemně na adrese sídla Správce (Služátky 25, 393 01 Pelhřimov).

 

Účely zpracování, právní základ zpracování a zpracovávané osobní údaje 

Pokud jste naším zákazníkem, účely zpracování Vašich osobních údajů jsou následující:

plnění a realizace smluv mezi námi uzavřených, kdy právním základem je plnění smlouvy (zpracovávanými osobními údaji jsou identifikační a kontaktní údaje (jméno, příjmení, adresa bydliště, e-mail, telefon) a další údaje potřebné pro plnění smlouvy);

uplatňování nároků ze smluvních vztahů mezi námi uzavřených, kdy právním základem je náš oprávněný zájem spočívající v právu vymáhat pohledávky, náhrady škody a jiné nároky, které z našeho smluvního vztahu mohou vzniknout (zpracovávanými osobními údaji jsou identifikační a kontaktní údaje (jméno, příjmení, adresa bydliště, e-mail, telefon) a další údaje k tomuto účelu nezbytné (např. historii objednávek a údaje z reklamací);

plnění našich povinností v oblasti účetnictví a v oblasti daní, kdy právním základem je plnění právní povinnosti, kterou nám ukládají právní předpisy (zpracovávanými osobními údaji jsou identifikační a kontaktní údaje (jméno, příjmení, adresa bydliště, e-mail, telefon) a účetní údaje (číslo bankovního účtu a další informace na daňových dokladech);

přímý marketing ohledně našeho sortimentu zboží a souvisejících služeb, kdy právním základem je náš oprávněný zájem nabízet Vám občas obdobné zboží a související služby odpovídající Vašim potřebám vycházejícím ze smluvního vztahu mezi námi (zpracovávanými osobními údaji jsou Vaše identifikační údaje (jméno a příjemní) a kontaktní údaj (e-mail));

Pokud jste odběratelé našich novinek, účel zpracování Vašich osobních údajů je následující:

pravidelné zasílání obchodních sdělení (novinek), kdy právním základem je Váš souhlas, který jste nám udělili při registraci k odběru novinek (zpracovávanými osobními údaji jsou identifikační údaje (jméno a příjmení) a kontaktní údaj (e-mail).

 

Doba zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje uchováváme pouze po dobu, která je nezbytná k účelu jejich zpracování, přičemž je u jednotlivých účelů zpracování následující:

plnění a realizace smluv mezi námi uzavřených – osobní údaje mohou být zpracovávány po dobu nezbytně nutnou pro splnění smlouvy;

uplatňování nároků ze smluvních vztahů mezi námi uzavřených – osobní údaje mohou být zpracovávány po dobu 4 let po ukončení smluvního vztahu, v případě soudního řízení pak i po celou dobu takového řízení;

plnění našich povinností v oblasti účetnictví a v oblasti daní – osobní údaje mohou být zpracovávány až po dobu 10 let od konce zdaňovacího období, ve kterém se Vám uskutečnilo poskytnuté plnění;

přímý marketing ohledně našeho sortimentu zboží a souvisejících služeb našim zákazníkům – osobní údaje mohou být zpracovávány, dokud nepodáte námitku proti takovému zpracování Vašich osobních údajů, případně dokud se neodhlásíte z odběru těchto obchodních sdělení; v takovém případě již Vaše osobní údaje pro účely přímého marketingu nebudeme dále zpracovávat;

pravidelné zasílání obchodních sdělení odběratelům novinek – osobní údaje mohou být zpracovávány do odvolání Vašeho souhlasu, případně do doby, dokud se neodhlásíte z jejich odběru. 

 

Příjemci osobních údajů

K Vašim osobním údajům budou mít přístup pouze naši zaměstnanci, příp. externí účetní, daňoví a právní a jiní poradci, kteří dostávají tyto osobní údaje jen v nezbytném rozsahu a kteří jsou vázáni povinnou mlčenlivostí.

Dalšími příjemci Vašich osobních údajů budou zasílatelské společnosti a jiné osoby podílející se na dodání zboží či realizaci plateb na základě mezi námi uzavřených smluv, a osoby zajišťující pro nás technické služby související s provozem e-shopu, včetně provozu software a ukládání dat a dále zajišťující pro nás marketingové služby. 

Nepředáváme osobní údaje jiným třetím osobám, s výjimkou orgánů veřejné moci (zejména finanční úřad) při plnění našich právních povinností.

 

Používání cookies

Na našich internetových stránkách se používají tzv. soubory cookies. Jedná se o malé datové soubory, které se z našich internetových stránek prostřednictvím Vašeho prohlížeče ukládají do Vašeho zařízení. Tyto soubory zajišťují lepší uživatelský komfort a lepší funkčnost našich internetových stránek, a zejména umožní rychlejší načtení již navštívených stránek, budou si pamatovat, jaké zboží máte v košíku, a zapamatují si přihlášeného uživatele.

Konkrétně používáme následující cookies:

Nezbytné cookies

Umožňují Vám pohybovat se na našich internetových stránkách a využívat všechny jejich funkce. Nezbytné cookies jsou pro provoz našich internetových stránek nezbytné a jsou na nich vždy přítomné.

Funkční cookies

Zaznamenávají informace o volbách, které jste provedli. Funkční cookies zaznamenávají Vaše preference a na jejich základě umožňují vyšší komfort při prohlížení našich internetových stránek.

Analytické cookies

Pomáhají zlepšit výkon našich internetových stránek. Analytické cookies anonymně sbírají statistiky a měří pohyb na našich internetových stránkách. 

 

Pokud máte ve svém webovém prohlížeči povoleny cookies (bod 30 odůvodnění GDPR), zpracováváme záznamy o Vašem chování z cookies, umístěných na našich internetových stránkách, protože běžné internetové prohlížeče (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Edge apod.) podporují správu cookies; ve svém nastavení webového prohlížeče máte i možnost vypnutí práce s cookies. Pokud si nepřejete umožnit našim internetovým stránkám používat soubory cookies, můžete ukládání souborů cookies zakázat ve Vašem prohlížeči nebo tyto soubory z Vašeho zařízení ručně vymazat. To však může mít vliv na funkčnost našich internetových stránek, které si Vás např. nebudou pamatovat. Nastavení souborů cookies v nejčastěji používaných prohlížečích najdete na následujících internetových stránkách:

v prohlížeči Chrome;

v prohlížeči Firefox;

v prohlížeči Internet Explorer;

v prohlížeči Opera;

v prohlížeči Safari;

v prohlížeči Microsoft Edge.

Pro správné fungování našich internetových stránek je zapotřebí použití nezbytných cookies s informacemi o nastavení Vašeho prohlížeče. I v případě, že použití ostatních cookies nepovolíte, důležité cookies budou zapnuty ve Vašem prohlížeči pro správné fungování našich internetových stránek.

Google Analytics

Tato internetová stránka používá službu pro analýzu návštěvnosti internetových stránek Google Analytics (od společnosti společnosti Google, Inc). Služba Google Analytics umožňuje pomocí souborů cookies analyzovat způsob užívání internetové stránky a vytvářet zprávy o aktivitě.

 

Vaše práva

Velmi si vážíme Vaší důvěry a klademe rovněž nemalý důraz na práva, která máte ve vztahu k námi prováděnému zpracování Vašich osobních údajů. Všechna Vaše práva můžete uplatnit tak, že nás kontaktujete na e-mailové adrese info@farma-porici.cz. Pokud budeme mít pochybnosti o Vaší totožnosti, můžeme Vás nejprve požádat o poskytnutí dodatečných informací nezbytných k potvrzení Vaší totožnosti, než přistoupíme k řešení Vaší žádosti týkající se výkonu některého z Vašich práv. 

Abyste lépe pochopili význam a obsah jednotlivých práv, podáváme Vám níže jejich bližší vysvětlení:

právo na přístup k osobním údajům znamená, že máte právo od nás kdykoliv na základě žádosti získat potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou námi zpracovávány a pokud tomu tak je, pak zejména, za jakými účely, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho budou námi zpracovávány, zda máte právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či právo vznést námitku, odkud jsme osobní údaje získali, pokud nejsou získány od Vás, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování a v případě, že nebudou nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob i kopii osobních údajů;

právo na opravu osobních údajů znamená, že máte právo na opravu či doplnění Vašich osobních údajů, pokud jsou nepřesné či neúplné;

právo na výmaz osobních údajů („právo být zapomenut“) znamená, že máte právo, abychom Vaše osobní údaje vymazali, zejména pokud i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či zpracovány, ii) osobní údaje byly zpracovány protiprávně, nebo iii) nám to ukládá zákonná povinnost;

právo na omezení zpracování osobních údajů znamená, že máte právo na to, abychom omezili zpracování Vašich osobních údajů do té doby, než budou vyřešeny jakékoliv případné sporné otázky týkající se zpracování Vašich osobních údajů (např. po dobu ověření přesnosti Vašich osobních údajů či pokud zpracování Vašich osobních údajů je protiprávní, ale namísto jejich výmazu budete požadovat pouze omezení jejich použití apod.);

právo na přenositelnost osobních údajů znamená, že pokud nám v souvislosti se smlouvou nebo na základě souhlasu poskytnete Vaše osobní údaje a jejich zpracování se provádí automatizovaně, budete mít právo od nás získat takové údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Bude-li to technicky proveditelné, lze údaje předat i Vámi určenému správci, bude-li řádně určena osoba jednající za příslušného správce a bude možné ji autorizovat. 

právo vznést námitku znamená, že budete mít právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které Správce zpracovává na základě svého oprávněného zájmu, a to na našich kontaktech uvedených výše. 

právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů znamená, že máte právo tam, kde je zpracování osobních údajů založeno na Vašem souhlasu, tento svůj souhlas odvolat a to na našich kontaktech uvedených výše. 

Další informace týkající se Vašich práv a podmínek k nim se vztahujících obsahují právní předpisy na poli ochrany osobních údajů (včetně GDPR).

Pokud jde o stížnost proti zpracování Vašich osobních údajů, tu můžete podat u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

 

Podmínky zabezpečení osobních údajů

Správce během zpracování vždy dbá na to, aby nedošlo k újmě na právech fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů.

Zabezpečujeme naše webové stránky a ostatní systémy pomocí technických a organizačních opatření proti ztrátě a zničení Vašich osobních údajů, proti přístupu neoprávněných osob k Vašim osobním údajům, jejich pozměňování či rozšiřování, a to s přihlédnutím ke stavu techniky, nákladům na provedení, povaze, rozsahu, kontextu a účelům zpracování.

Při zpracování osobních údajů Správcem nedochází k automatizovanému rozhodování včetně profilování.

 

Závěrečná ustanovení

Veškeré právní vztahy vznikající v souvislosti se zpracováváním osobních údajů se řídí právním řádem České republiky, a to bez ohledu na to, odkud byl přístup k nim realizován. K řešení případných sporů vzniklých v souvislosti s ochranou soukromí mezi uživatelem webových stránek a Správcem jsou příslušné české soudy.

Vyhrazujeme si právo tyto Zásady kdykoli změnit. Novou verzi Zásad zveřejníme na našich webových stránkách a dojde-li k výraznějším změnám, pokusíme se Vás o nich informovat, bude-li to možné. Doporučujeme Vám však pravidelně kontrolovat naše webové stránky, abyste měli nejnovější informace o našich postupech ohledně ochrany soukromí.

 

Tyto Zásady nabývají účinnosti dnem 1. 9. 2019.