Všeobecné obchodní podmínky

Obchodní podmínky společnosti Hospodářský dvůr POŘÍČÍ, s.r.o., se sídlem Služátky 25, 393 01 Pelhřimov, IČO: 039 97 553, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Český Budějovicích, oddíl C, vložka 23658 (dále jen „HDPOŘÍČÍ“)

Tyto obchodní podmínky HDPOŘÍČÍ (dále jen „OP“) upravují v souladu s § 1751 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „KS“) uzavírané mezi HDPOŘÍČÍ jako prodávajícím (dále jen „Prodávající“) a fyzickou osobou (dále jen „Kupující“) prostřednictvím internetového obchodu Prodávajícího. Internetový obchod je Prodávajícím provozován na internetové adrese www.kapripastika.cz (dále jen „Webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní Webové stránky (dále jen „Webové rozhraní obchodu“).

OP se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od Prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

Ustanovení odchylná od OP je možné sjednat v KS. Odchylná ujednání mají přednost před ustanovením OP. Ustanovení OP jsou nedílnou součástí KS. KS a OP jsou vyhotoveny v českém jazyce. KS lze uzavřít v českém jazyce.

Znění OP může Prodávající jednostranně měnit či doplňovat; tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění OP.

UŽIVATELSKÝ ÚČET
Objednávání zboží je možné bez registrace přímo z Webového rozhraní obchodu nebo na základě registrace Kupujícího prostřednictvím uživatelského účtu, umožňuje-li to Webové rozhraní obchodu (dále jen „Uživatelský účet“).
Při registraci na Webové stránce a při objednávání zboží je Kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v Uživatelském účtu je Kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Kupující odpovídá za správnost, pravdivost a úplnost údajů uvedených v objednávce a při registraci na Webové stránce. V případě, že Kupující uvede nesprávné, nepravdivé nebo neúplné údaje, nese náklady tím vzniklé, jakož i odpovědnost za škodu.
Přístup k Uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho Uživatelského účtu.
Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
Prodávající může zrušit Uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy Kupující svůj uživatelský účet déle než 6 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy Kupující poruší své povinnosti z KS (včetně OP).
Prodávající nenese odpovědnost za fungování Uživatelského účtu a vyhrazuje si právo omezit jeho dostupnost, zejména z důvodu nutné údržby hardwarového a softwarového vybavení Prodávajícího.

INFORMACE A UZAVŘENÍ KS
Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné ve Webovém rozhraní obchodu jsou nezávazné a Prodávající není povinen uzavřít KS ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 OZ se nepoužije.
Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného Prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve Webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost Prodávajícího uzavřít KS za individuálně sjednaných podmínek.
Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve Webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.
Pro objednání zboží vyplní Kupující objednávkový formulář ve Webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o: i) objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ Kupující do elektronického nákupního košíku Webového rozhraní obchodu); ii) způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží;  a iii) informace o nákladech spojených s dodáním zboží.
(dále společně jen „Objednávka“).
Před zasláním Objednávky Prodávajícímu je Kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do Objednávky Kupující vložil, a to i s ohledem na možnost Kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do Objednávky. Objednávku odešle Kupující Prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“. Údaje uvedené v Objednávce jsou Prodávajícím považovány za správné. Prodávající po obdržení Objednávky toto obdržení Kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty Kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v Objednávce (dále jen „Elektronická adresa kupujícího“).
Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru Objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat Kupujícího o dodatečné potvrzení Objednávky (například písemně či telefonicky).
Smluvní vztah mezi Prodávajícím a Kupujícím vzniká doručením přijetí Objednávky (akceptací), jež je Prodávajícím zasláno Kupujícímu elektronickou poštou, a to na Elektronickou adresu kupujícího.
Kupující bere na vědomí, že Prodávající není povinen uzavřít KS, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily KS (včetně OP). Prodávající si dále vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává, cena zboží byla na Webové stránce zjevně nesprávně uvedena a Kupující vzhledem ke všem okolnostem musel vědět, že se jedná o chybu. V případě, že Kupující zaplatil již část nebo celou kupní cenu, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet.
Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání KS. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením KS (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY
Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle KS může Kupující uhradit Prodávajícímu následujícími způsoby:
v hotovosti v provozovně Prodávajícího na adrese: Služátky 25, 393 01 Pelhřimov;
v hotovosti na dobírku v místě určeném Kupujícím v objednávce.
Společně s kupní cenou je Kupující povinen zaplatit Prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
Prodávající nepožaduje od Kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení odst. 3.5 OP ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.
V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je závazek Kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet Prodávajícího. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny.
Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany Kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení Objednávky (odst. 2.6 OP), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží Kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 OZ se nepoužije.
Případné slevy z ceny zboží poskytnuté Prodávajícím Kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.
Podle zákona o evidenci tržeb je Prodávající povinen vystavit Kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

ODSTOUPENÍ OD KS
Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 OZ, nelze mimo jiné odstoupit od KS o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání Kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od KS o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od KS o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.
Nejedná-li se o případ uvedený v odst. 4.1 OP či o jiný případ, kdy nelze od KS odstoupit, má Kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 OZ právo od KS odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem KS je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od KS musí být Prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od KS může Kupující využít vzorový formulář poskytovaný Prodávajícím (viz zde), a v takovém případě Prodávající Kupujícímu potvrdí bez zbytečného odkladu v textové podobě jeho přijetí. Odstoupení od KS může Kupující zaslat Prodávajícímu poštou na adresu: Služátky 25, 393 01 Pelhřimov či emailem na adresu: info@farma-porici.cz.
V případě odstoupení od KS dle odst. 4.2 OP se KS od počátku ruší. Zboží musí být v takovém případě Prodávajícímu vráceno bez zbytečného odkladu, nejpozději však do čtrnácti (14) dnů od takového odstoupení. Odstoupí-li Kupující od KS, nese Kupující náklady spojené s navrácením zboží Prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
V případě odstoupení od KS dle odst. 4.2 OP vrátí Prodávající peněžní prostředky přijaté od Kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od KS Kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je Prodávající od Kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté Kupujícím již při vrácení zboží Kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím Kupující bude souhlasit a nevzniknou tím Kupujícímu další náklady. Odstoupí-li Kupující od KS, Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Kupujícímu dříve, než mu Kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží Prodávajícímu odeslal.
Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené Kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká Prodávajícímu vůči Kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je Prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku Kupujícího na vrácení kupní ceny.
V případech, kdy má Kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 OZ právo od KS odstoupit, je Prodávající také oprávněn kdykoliv od KS odstoupit, a to až do doby převzetí zboží Kupujícím. V takovém případě vrátí Prodávající Kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený Kupujícím.
Je-li společně se zbožím poskytnut Kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od KS Kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a Kupující je povinen spolu se zbožím Prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ
Náklady spojené s dodáním zboží (poštovné a balné) nese Kupující podle jím zvoleného způsobu dopravy v rámci Objednávky na Webovém rozhraní obchodu. Pokud bude některé zboží vyprodáno, Prodávající bude Kupujícího informovat. Zboží je dodáváno (doručováno) jen na území České republiky. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku Kupujícího, nese Kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
Je-li Prodávající podle KS povinen dodat zboží na místo určené Kupujícím v Objednávce, je Kupující povinen převzít zboží při dodání. Nepřevezme-li Kupující zboží při dodání, je Prodávající oprávněn od KS odstoupit.
V případě, že je z důvodů na straně Kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v Objednávce, je Kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
Při převzetí zboží od přepravce je Kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí Kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu Kupující stvrzuje, že obal zásilky obsahující zboží byl neporušen. Tímto nejsou dotčena práva Kupujícího z odpovědnosti za vady zboží a další práva Kupujícího vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky Prodávajícího, jsou-li Prodávajícím vydány.

PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ
Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 OZ).
Prodávající odpovídá Kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména Prodávající odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal: i) má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné; ii) se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá; iii) zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy; iv) je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti; a v) zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. To neplatí u zboží, na němž je vyznačena doba minimální trvanlivosti, datum spotřeby, nebo jiná forma informace obdobného významu.
Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době 24 měsíců od převzetí. Je-li na prodávaném zboží, na jeho obalu, v návodu připojenému ke zboží nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba (tj. minimální trvanlivost), po kterou lze zboží použít, použijí se ustanovení o záruce za jakost. Zárukou za jakost se Prodávající zavazuje, že zboží bude po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Vytkl-li Kupující Prodávajícímu vadu zboží oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění ani záruční doba po dobu, po kterou Kupující nemůže vadné zboží užívat.
Ustanovení uvedená v odst. 6.4 OP se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí Kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží. Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud Kupující vadu sám způsobil.
Práva z odpovědnosti za vady zboží může Kupující konkrétně uplatnit zejména osobně na adrese Služátky 25, 393 01 Pelhřimov či emailem na adrese info@farma-porici.cz. Prodávající tímto informuje Kupujícího, že s ohledem na povahu zboží, nemusí být ze strany Prodávajícího jeho reklamaci vždy vyhověno, a to zejména v případě, že nevytkl zjevné vady zboží při jeho předání (např. při poškození ochranného obalu) a/nebo nepodaří-li se prokázat, že zboží mělo vytýkané vady již při jeho předání.
Kupující sdělí Prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu Prodávajícího; to neplatí, žádal-li Kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná.
Nemá-li zboží vlastnosti stanovené v odst. 6.2 OP, může Kupující požadovat i dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti zboží, může Kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od KS. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Kupující právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti má Kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Kupující i právo od KS odstoupit. Neodstoupí-li Kupující od KS nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že Prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy Kupujícímu působilo značné obtíže.
Další práva a povinnosti stran související s odpovědností Prodávajícího za vady může upravit reklamační řád Prodávajícího.

DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a veškeré součásti tvořící Webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží, textového obsahu a vzhledu webových stránek, loga apod.) jsou chráněny autorským právem a dalšími právy duševního vlastnictví. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by jemu nebo třetím osobám umožnila neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo jakékoliv součásti tvořící Webové rozhraní obchodu. Jejich reprodukce či jiné užití bez výslovného předchozího souhlasu Prodávajícího jsou zakázány a budou postihovány dle příslušných norem civilního a trestního práva včetně náhrady škody.
Kupující není rovněž oprávněn při využívání Webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz Webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků Prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.
Kupující bere na vědomí, že Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do Webové stránky nebo v důsledku užití Webové stránky v rozporu s jejich určením.
Prodávající není ve vztahu ke Kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu § 1826 odst. 1 písm. e) OZ.
Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 OZ.

MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPORŮ SE SPOTŘEBITELEM
Případné spory mezi Prodávajícím a Kupujícím lze řešit také mimosoudní cestou. V takovém případě Kupující l) může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je například Česká obchodní inspekce či spor řešit on-line prostřednictvím k tomu určené  ODR platformy. Více informací o mimosoudním řešení sporů naleznete zde. Než-li bude přistoupeno k mimosoudnímu řešení sporu, Prodávající pro vyřešení nastalé situace doporučuje Kupujícímu nejdříve využít kontaktů Prodávajícího, které jsou uvedeny v odst. 11.4 OP.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Prodávající řádně plní své povinnosti dané nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“).
Zpracování osobních údajů Prodávajícím (zejména související se zpracováním osobních údajů Kupujícího pro účely plnění KS, pro účely jednání o KS a pro účely plnění veřejnoprávních povinností Prodávajícího) se řídí Zásadami ochrany osobních údajů, které Prodávající zveřejňuje a pravidelně aktualizuje na svých internetových stránkách na adrese: https://www.kapripastika.cz/.

DORUČOVÁNÍ
Veškerá korespondence související s KS musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele).
Zpráva je v případě doručování elektronickou poštou považována za doručenou okamžikem přijetí na server příchozí pošty. Zpráva doručovaná osobně nebo prostřednictvím provozovatele poštovních služeb je považována za přijatou převzetím zásilky adresátem, případně odepřením převzetí zásilky adresátem. V případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb je zásilka považovaná za doručenou rovněž uplynutím lhůty 10 dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Pokud vztah související s užitím Webové stránky nebo právní vztah založený KS obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Volbou práva podle předchozí věty není Kupující, který je spotřebitelem, zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).
KS včetně OP je archivována Prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
Je-li některé ustanovení OP neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, není tím dotčena platnost ani účinnost ostatních ustanovení OP. Změny a doplňky KS či OP vyžadují písemnou formu.
Kontaktní údaje Prodávajícího: adresa pro doručování Služátky 25, 393 01 Pelhřimov, email info@farma-porici.cz, telefon +420 608 580 266.
Tyto OP nabývají účinnosti dnem 1. 9. 2019.